โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ได้ร่วมกันปลูกป่า ณ บริเวณผืนป่าชุมชนเขาตาผา

กิจกรรมปลูกป่าปลูกไม้กินได้

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต

ร่วมโครงการแนวพื้นที่ควรค่า
แก่การอนุรักษ์สองฝั่งลำห้วย

กิจกรรมปลูกป่า และเพาะเห็ดป่า

ภาพกิจกรรมวันที่ 18 กรกฏาคม 2566 จัดกิจกรรมปลูกป่า และเพาะเห็ดป่า ณ ป่าชุมชน ด้านหลังโรงเรียนหนองสทิต

ถวายเทียนพรรษา

วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 ถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ ผ้าอาบน้ําฝน และปัจจัย ให้แก่วัดในพื้นที่ 3 แห่ง ประกอบไปด้วย วัดดอนท่านา วัดหินดาษ และวัดสระไม้แดง

พัฒนาท้องถิ่นรอบโรงงาน

ภาพกิจกรรมวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ร่วมกันทําความสะอาดถนนเข้า-ออก หมู่บ้านในหมู่บ้านหนองสทิต

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์

คณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ในวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566ได้ทําการตัดแต่งต้นไม้ริมทางที่ปกคุมเส้นทาง ตัดหญ้าริมไหล่ทาง เข้า-ออก หมู่บ้าน และถนนในหมู่บ้านหนองทิต และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม จํานวน 5,000 บาท จาก บริษัท ยูเนี่ยนวู้ดชิพ จํากัด ในกลุ่มบริษัท กลุ่มกิตติวนา