เรื่องราวของเรา

เราเป็นผู้ซื้อไม้ยูคาลิปตัส เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ
จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สามารถควบคุมและบริหารจัดการ การจัดซื้อได้อย่างเพียงพอและเพื่อจำหน่ายในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
เยื่อกระดาษและอุตสาหกรรมแผ่นบอร์ด 

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ยูเนี่ยนวู้ดชิพ จำกัด คือ ไม้สับปอกเปลือก และเปลือกไม้ เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายช่องทางการค้า
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และ ส่งเสริมการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่น โดยรอบบริษัทเป็นอันดับแรก
และส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับสวนป่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง

ชิ้นไม้สับปอกเปลือก

จัดจำหน่ายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

เปลือกไม้

จัดจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล

การขนส่งโลจิสติกส์

เรามีการดำเนินการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ขนส่งฉับไว ใส่ใจบริการ ด้วยระบบมาตรฐานงานขนส่ง พร้อมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัย โดยรถบรรทุกสินค้าทุกคันมีการนำเทคโนโลยี GPS มาใช้ในการติดตาม (Tracking) แบบ Real – time

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน