บริษัท ยูเนี่ยนวู้ดชิพ จำกัด

unionwoodchip

บริษัท ยูเนี่ยนวู้ดชิพ จำกัด เริ่มประกอบกิจการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
มีทุนจดทะเบียนบริษัทที่ 30 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 195 หมู่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นไม้สับยูคาลิปตัสคุณภาพ

วิสัยทัศน์
(Vision)

เป็นผู้ซื้อไม้ยูคาลิปตัส เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ

พันธกิจ (Mission)

01

จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สามารถควบคุมบริหารจัดการ
การจัดซื้อได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ แผนการผลิต

02

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและส่งมอบให้ลูกค้าได้ตามกําหนด

นโยบายคุณภาพ

บุคลากรของเรา

เกษตรของเรา

ได้รับรองมาตรฐานห่วงโซ่การควบคลุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ FSCTM COC